DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A Vas Megyei SZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Diákönkormányzata, azaz a Rázsó DÖK az intézményben tanuló diákokból létrejött szervezet, amely az iskola életének fontos és szerves részét képezi. Felelőssége és kötelezettségei vannak, a tanulókat érintő valamennyi kérdésben pedig jogokkal is rendelkezik. Célja a diákjogok hatékony érvényesítése, amely kiemelkedő kulcsa a DÖK sikerességének.
A Rázsó DÖK a saját feladatait, jogait és lehetőségeit pontosan ismerő közösség, mely céltudatosan és eredményorientáltan kíván tevékenykedni. A csapat egyik alaptézise: tudatosítani valamennyi iskolatársban, hogy a szakgimnázium és szakközépiskola jelenének és jövőjének alakulása, illetve alakítása közös cél, akarat és tevékenység. A szervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes diák egyformán lehetőséget kapjon véleményének, problémáinak, ötleteinek kinyilvánítására, egyéni és közösségi sikereinek felvázolására, illetve tehetségének megmutatására.

A DÖK tevékenységeit alapvetően a következő csoportokba soroljuk:

 • érdekérvényesítés;
 • programszervezés;
 • gazdálkodás;
 • kapcsolattartás és marketing.
Kiemelendő, hogy a DÖK tagjai az iskolánkat képviselik helyi, városi, megyei és országos fórumokon egyaránt, illetve adott esetben külföldön is, ezért példamutatóan és társaikat motiválva kell reprezentálniuk a mindennapokban és a jeles eseményeken.
A DÖK alapfeladata a különböző kulturális és szabadidős programok, rendezvények szervezése, ünnepi műsorok megtartása, illetve az azokon való megjelenés.
Gazdasági tevékenységét saját bevételeire (diákok által befizetett összeg), adományokra, felajánlásokra, pályázati forrásokra és az iskola által rendelkezésére bocsátott eszközökre alapozza.
Különös hangsúlyt fektet munkájának, eredményeinek dokumentálására, reprezentálására. Nemcsak saját tevékenységét népszerűsíti, hanem az iskola bármely tanulójának, pedagógusának és alkalmazottjának sikereit közkinccsé teszi. Programjairól, illetve az iskola jelentős eseményéről informálja saját és más szervezetek közösségeit. Aktív PR-tevékenységével hozzájárul intézményünk népszerűsítéséhez, megismertetéséhez.
Saját közösségi oldalt működtet Rázsó DÖK elnevezéssel, melyen a fentebb említett aktivitásokat naprakészen és rendszeresen közli. Saját weboldalán kívül az iskola honlapját is rendszeresen frissíti közérdekű információk, események megosztásával.
A DÖK jó és harmonikus kapcsolat kialakítására törekszik az iskola vezetésével, pedagógusaival, a társintézmények tanulóival, diákszervezeteivel és dolgozóival. Igyekszik rendezvényeit, programjait a szélesebb közönséggel is megismertetni, népszerűsíteni.

A DÖK vezetői a 2019/2020. tanévben

A DÖK ELNÖKE: Kovács Dávid (12.A)
A DÖK ELNÖKHELYETTESE: Molnár Benedek (12.A)
A DÖK TITKÁRA: Bucsi Adrián István (5/13.)

A DÖK tagjai a 2019/2020. tanévben

9.A – Dudás Szebasztián Mihály, Lampért Anna Nóra
10.A – Kiss Dávid Richárd, Gergó Márk
11.A – Móricz Kitti, Sárközi Gréta, Szakács Viktória
12.A – Fehér Lázár, Márfi Petra
5/13. – Nárai Kristóf, Ujhelyi Bertalan
1/9/1. – Kutrovácz Ádám, Ujj Kristóf
1/9/2. – Molnár Tibor Zoltán, Tóth Virág, Varga Adrienn Virág
2/10/2. – Nagy Nóra, Vilics Bettina
3/11/1. – Csöppenszki Károly, Horváth Máté
3/11/2. – Juhász Georgina, Tomasics Bálint
12/1. – Tóth Richárd, Varga Levente
13/1. – Fálman Dávid, Vámos Balázs

A DÖK jogai

A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben:
 • saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ-e);
 • tisztségviselőinek megválasztásáról;
 • anyagi eszközeinek felhasználásáról;
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról (diáknap).
Egyetértési jog ("Vétójog")

A DÖK egyetértése nélkül az alábbi kérdésekben nem hozható döntés:
 • az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben;
 • szociális juttatások elveinek meghatározásakor (tankönyvtámogatás odaítélésének elve);
 • az iskolai házirend valamennyi pontjában;
 • ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek meghatározásakor;
 • első tanítási óra max. 45 perccel korábban történő megkezdése (legkorábban 7:15);
 • tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek megrendelése.
Véleményezési jog

A DÖK véleményét kötelező kikérni:
 • a tanulók nagyobb közösségét (házirendben meghatározott szám vagy arány) érintő minden kérdésben;
 • szóbeli érettségi időpontjának megállapításakor;
 • intézményvezető megbízásakor, valamint megbízásának visszavonásakor;
 • az iskolai, kollégiumi munkaterv módosításakor;
 • a fenntartói irányítással összefüggő (pl. bezárás) kérdésekben.
A DÖK véleményét a döntéshozó nem köteles figyelembe venni.

Tanácskozási jog

A DÖK képviselője részt vehet tanácskozásokon, és beleszólhat a vitába (pl. nevelőtestületi ülésen).

Javaslattételi jog

A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az igazgatónak vagy a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell, de nem feltétlenül lesz érdemi következménye.

Egyéb, szerzett jogok

A DÖK a felsoroltakon kívül egyéb, jogszabályban lefektetett jogokkal is rendelkezik, például:
 • érettségi lebonyolításában való részvétel;
 • iskolaszékbe bizonyos számú diák delegálása;
 • szövetséget létesíthet, ill. szövetséghez csatlakozhat;
 • térítésmentesen használhatja az iskola termeit, berendezéseit, ha ezzel nem zavarja a tanítást.
A DÖK évente kétszer közgyűlést tart, melyben értékeli és előirányozza tevékenységét, véleményt alkot, döntéseket hoz. Tervezett programjait, tevékenységét munkatervben rögzíti, mely részét képezi az iskola éves munkatervének.

A diákönkormányzat 2019/2020. évi munkaterve

A diákönkormányzat alakuló ülése: 2019. szeptember 10.
A diákönkormányzat tanévzáró ülése: 2020. május 27.


Év közbeni folyamatos feladatok:

 • pályázatok folyamatos figyelése, elkészítése;
 • faliújság frissítése, aktualizálása;
 • fotókiállítás;
 • honlap folyamatos karbantartása, frissítése, cikkek írása, leadása;
 • iskolarádió működtetése, tájékoztató műsorok készítése;
 • az ünnepségekre műsorok biztosítása;
 • folyamatos "PR-tevékenység";
 • kapcsolattartás a Faludi Ferenc Városi Könyvtárral, a helyi múzeummal, az Ifjúsági Kerekasztallal, a gimnáziumi diákokkal és az általános iskolákkal.

Elérhetőségeink:

Vas Megyei SZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
Tel.: 94/594-077
Fax: 94/594-076
e-mail:
iskola@razso.sulinet.hu


Székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.

Képviseli: Rettegi Attila főigazgató

OM azonosító: 203062

Program

2020.január 29. szerda
HKSzCsPSzV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FacebookPályázatok