DIÁKÖNKORMÁNYZAT


A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Diákönkormányzatának tagjai, azaz a Rázsó DÖK, az intézményben tanuló diákokból létrejött szervezet, az iskola életének fontos és szerves részét képezi. Ebből következően felelőssége és kötelezettségei vannak, a tanulókat érintő valamennyi kérdésben pedig JOGOKKAL is rendelkezik. Célja a diákjogok hatékony érvényesítése, amely kiemelkedő kulcsa a DÖK sikerességének.
A Rázsó DÖK feladatait, jogait és lehetőségeit pontosan ismerő közösség, mely céltudatosan és eredményorientáltan kíván tevékenykedni! A csapat egyik alaptézise: tudatosítani valamennyi iskolatársban, hogy a szakgimnázium és szakközépiskola jelenének és jövőjének alakulása, alakítása KÖZÖS cél, akarat és tevékenység! A szervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi diák egyformán lehetőséget kapjon véleményének, problémáinak, ötleteinek kinyilvánítására, egyéni és közösségi sikereinek felvázolására, illetve tehetségének megmutatására.

A DÖK tevékenységeit alapvetően a következő csoportokba soroljuk:

 • érdekérvényesítés,
 • programszervezés,
 • gazdálkodás,
 • kapcsolattartás, marketing.
Kiemelendő, hogy a DÖK tagjai az iskolánkat képviselik helyi, városi, megyei és országos fórumokon egyaránt, illetve adott esetben külföldön is. Ebből következik, hogy példamutatóan és társaikat motiválva kell reprezentálniuk a mindennapokban és a jeles eseményeken!
Alapfeladata a különböző kulturális és szabadidős programok, rendezvények szervezése, ünnepi műsorok megtartása, illetve az azokon való megjelenés.
Gazdasági tevékenységét saját bevételeire (diákok által befizetett összeg), adományokra, felajánlásokra, pályázati forrásokra és az iskola által rendelkezésére bocsátott eszközökre alapozza.
Fontos hangsúlyt fektet tevékenységének, eredményeinek dokumentálására, reprezentálására. Nemcsak saját tevékenységét népszerűsíti, propagálja, hanem az iskola bármely tanulójának, pedagógusának és alkalmazottjának sikereit közkinccsé teszi. Programjairól, illetve az iskola jelentős eseményéről informálja saját és más szervezetek közösségeit. Aktív PR tevékenységével hozzájárul intézményünk népszerűsítéséhez, megismertetéséhez.
Saját közösségi oldalt működtet: Rázsó DÖK elnevezéssel, melyen a fentebb említett aktivitásokat naprakészen és rendszeresen közli. Saját WEB oldalán kívül az iskola honlapját is rendszeresen frissíti közérdekű információk, események megosztásával.
A DÖK jó és harmonikus kapcsolat kialakítására törekszik az iskola vezetésével, pedagógusaival, a társintézmények tanulóival, diákszervezeteivel és dolgozóival. Igyekszik rendezvényeit, programjait a szélesebb közönséggel is megismertetni, népszerűsíteni.

A DÖK VEZETŐI A 2018/2019. TANÉVBEN
A DÖK ELNÖKE: Visontai Fanni Kata 5/13.
A DÖK TÁRSELNÖKE: Bucsi Adrián 12.A
A DÖK ELNÖKHELYETTESEI: Albert Gergő 13/1., Kovács Dávid és Molnár Benedek 11.A
TAGOK
9.A - Vági Melinda, Pass Dorina
10.A - Móricz Kitti, Szakács Viktória, Sárközi Gréta
11.A - Kovács Dávid, Molnár Benedek
12.A - Bucsi Adrián, Ujhelyi Bertalan
12/1 - Fálman Dávid, Vámos Balázs
13/1 - Albert Gergő, Hlinyánszky Áron
1/9/1 - Horváth Adrienn, Nagy Nikolett
1/9/2 - Császár László, Vajda Armando
2/10/1 - Horváth Adrián, Tóth Martin, Somogyi Roland
2/10/2 - Juhász Georgina, Tomasics Bálint
3/11 - Tóth Richárd, Varga Levente
5/13 - Véges Eszter, Visontai Fanni Kata

A DÖK JOGAI
A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben:
 • saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ),
 • tisztségviselőinek megválasztásáról,
 • anyagi eszközeinek felhasználásáról,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról (diáknap).
Egyetértési jog ("Vétójog")
A DÖK egyetértése nélkül az alábbi kérdésekben nem hozható döntés:
az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben;
szociális juttatások elveinek meghatározásakor (tankönyvtámogatás odaítélésének elve);
az iskolai házirend valamennyi pontjában;
ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek meghatározásakor;
első tanítási óra max. 45 perccel korábban történő megkezdése (legkorábban 7:15);
tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek megrendelése.
Véleményezési jog
A DÖK véleményét kötelező kikérni a tanulók nagyobb közösségét (házirendben meghatározott szám vagy arány) érintő minden kérdésben; szóbeli érettségi időpont megállapításakor; intézményvezető megbízása, megbízásának visszavonása; iskolai, kollégiumi munkaterv; fenntartói irányítással összefüggően (pl. bezárás) stb. A DÖK véleményét a döntéshozó nem köteles figyelembe venni.
Tanácskozási jog
A DÖK képviselője részt vehet tanácskozásokon, és beleszólhat a vitába (pl. nevelőtestületi ülésen).
Javaslattételi jog
A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az igazgatónak vagy a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell, de nem feltétlenül lesz érdemi következménye.
Egyéb, szerzett jogok
A DÖK a felsoroltakon kívül egyéb, jogszabályban lefektetett jogokkal is rendelkezik. Ilyenek: érettségi lebonyolításában való részvétel; iskolaszékbe bizonyos számú diák delegálása; szövetséget létesíthet, ill. szövetséghez csatlakozhat; térítésmentesen használhatja az iskola termeit, berendezéseit, ha ezzel nem zavarja a tanítást, stb.
A DÖK évente kétszer közgyűlést tart, melyben értékeli és előirányozza tevékenyégét, véleményt alkot, döntéseket hoz.
Tervezett programjait, tevékenységét MUNKATERVBEN rögzíti, mely részét képezi az iskola ÉVES MUNKATERVÉNEK.
A DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT 2018/2019. évi munkaterve
A Diákönkormányzat alakuló ülése: 2018. szeptember 10.
A Diákönkormányzat tanévzáró ülése 2019. május 21.Év közbeni folyamatos feladatok:

 • Pályázatok folyamatos figyelése, elkészítése
 • Faliújság frissítése, aktualizálása
 • Fotókiállítás
 • Honlap folyamatos karbantartása, frissítése, cikkek írása, leadása
 • Iskolarádió működtetése, tájékoztató műsorok készítése
 • Az ünnepségekre műsorok biztosítása
 • Folyamatos "PR" tevékenység
 • Kapcsolattartás a Faludi Ferenc Városi Könyvtárral, a helyi múzeummal, Ifjúsági Kerekasztallal, a gimnáziumi diákokkal, általános iskolákkal

Elérhetőségeink:

SZMSZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
Tel.: 94/594-077
Fax: 94/594-076
e-mail:
iskola@razso.sulinet.hu


Székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10.

Képviseli: Szentgyörgyvári Róbert főigazgató

OM azonosító: 203062

Program

2019.május 21. kedd
HKSzCsPSzV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FacebookPályázatok